Why are we born on this earth?

When will we able to live our life if all time is consumed for earning just to pay bills?

ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ??

ਕਦੋਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ??

क्यों जनम लीया हम लोगों ने इस धरती पर ??

कब जिएंगे हम लोग अगर इनकी किश्तें उतरने में लगे रहेंगे हर वक्त ??

New age of Learning

We often claim we have very advance technology. We have have so many resources. Why can not be get help from those resources.
For example we have so many online resources but we can not find a job
on a jobsite designed for searching for jobs. We can not lake a transaction on CRA website and drive to a bank to pay eleven dollars. Spend thirty dollar time and gas to pay eleven dollars.

Please check Government site and their sub contractors site to apply for India Visa
You will need to compile all information on your note book from 20 different sub-links. One sub link asking for half of the documents to be attached and other links telling the rest of documents you need to accompany the application. A different link for Photograph specifications.
And a big sum of application fee on the one link and other link for how to post your application with their favorite parcel service for a double triple fee.
Can not things be simple. Learn the web design from Mark Zuckerberg even uneducated people can navigate through his simple website.
Why you claim you can pay online on our website if a transaction is not done after trying four days in a row??

FREEDOM

For me Freedom is to let me exercise my natural instincts and intuition. Let me express myself in my own words.

The day I was forcefully admitted in the Hospital I lost my freedom — Amrik Khabra

Credit Google Search

The power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint.

Absence of subjection to foreign domination or despotic government

The state of not being imprisoned or enslaved.


“Free thought, expression and action without fear or favour is freedom. … “Freedom to me means the ability to run my life by my terms, be able to express myself the way I think is appropriate, and see that my children too have the ability to do the above without any fears.”

Freedom, generally, is having the ability to act or change without constraint. Something is “free” if it can change easily and is not constrained in its present state. … A person has the freedom to do things that will not, in theory or in practice, be prevented by other forces.

Wikipedia

Wendy Hui Kyong Chun explains the differences in terms of their relation to institutions:

Liberty is linked to human subjectivity; freedom is not. The Declaration of Independence, for example, describes men as having liberty and the nation as being free. Free will—the quality of being free from the control of fate or necessity—may first have been attributed to human will, but Newtonian physics attributes freedom—degrees of freedomfree bodies—to objects.[7]

Freedom differs from liberty as control differs from discipline. Liberty, like discipline, is linked to institutions and political parties, whether liberal or libertarian; freedom is not. Although freedom can work for or against institutions, it is not bound to them—it travels through unofficial networks. To have liberty is to be liberated from something; to be free is to be self-determining, autonomous. Freedom can or cannot exist within a state of liberty: one can be liberated yet unfree, or free yet enslaved (Orlando Patterson has argued in Freedom: Freedom in the Making of Western Culture that freedom arose from the yearnings of slaves).[7]

https://www.livescience.com/21212-what-is-freedom.html

Freedom of Assembly: sometimes used interchangeably with the freedom of association, is the individual right to come together and collectively express, promote, pursue and defend common interests. The right to freedom of association is recognized as a human right, a political freedom and a civil liberty. This freedom can be limited by laws that protect public safety.

Freedom of the Press:  prohibits the government from interfering with the printing and distribution of information or opinions. It can be limited by libel and copyright laws, and it doesn’t include the act of news gathering.

Freedom of expression includes freedom of speech, of the press, of association, of assembly and petition. This freedom doesn’t extend to expression that defames, causes panic, creates fighting words, incites people to crime, creates sedition, or is obscene.

Freedom of speech is the right of people to express their opinions publicly without governmental interference. The right doesn’t extend to hate speech, advertising, child pornography, and a few other instances.  

Freedom of religion is the freedom of an individual or community, in public or private, to manifest religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. This right extends to any religious belief, but not in the practice of all religious activities (for example, ones that involve breaking other laws).

http://www.thehindubusinessline.com

“Free thought, expression and action without fear or favour is freedom. Our great nation, with its cultural, philosophical and democratic heritage, enables us to do just this. To the women, I urge: let us empower ourselves with education and economic independence towards a holistic life in the realisation of our dreams.”

Mallika Srinivasan, Chairman & Managing Director, TAFE

“To me, freedom is synonymous with opportunity. The opportunity to say what’s on our mind, to make mistakes, to dream, the opportunity to translate our dreams to reality. Freedom isn’t something we wait for somebody to give us; we earn it and then defend it passionately.”

Ambareesh Murty, Co-Founder & CEO, Pepperfry

“Freedom to me means the ability to run my life by my terms, be able to express myself the way I think is appropriate, and see that my children too have the ability to do the above without any fears.”

Meena Ganesh, CEO & MD, Portea Medical

“Freedom to me means living in an India free from corruption and black money; a society where I am free to speak my mind without fear of oppression and harassment and a country where all fellow citizens get access to food, clean water, education and

healthcare.”

K Vaitheeswaran, e-commerce pioneer, author, Co-Founder, AGAIN Drinks

“Independence for me is about being self-reliant and having the resources to lead a life of dignity. Bandhan Bank has empowered women in India by making them financially independent, thereby contributing to nation-building.”

Chandra Shekhar Ghosh, MD & CEO, Bandhan Bank Ltd

“Independence is both a freedom and responsibility. It is freedom to choose what we want to do and concurrently responsibility to act in the larger interest of society and the nation. It is being self-reliant. It is being Atmanirbhar.”

Dilip Oommen, CEO, ArcelorMittal Nippon Steel

“Freedom means self-determination. It is what enables humanity to achieve its unlimited potential, without being beset by forced diktats or imagined constraints. Freedom is not just what makes dreams come true, it makes dreaming possible. And it obliges every free person to free another.”

Abhyuday Jindal, MD, Jindal Stainless

“As an entrepreneur, freedom to me means the liberty to follow my passion, to innovate, disrupt and create a business which creates value for all stakeholders. Today, being ‘Atmanirbhar’ is the ultimate definition of freedom. I have always tried to create a self-reliant business which contributes to an ‘Atmanirbhar Bharat’.”

Tulsi Tanti, Chairman & Managing Director, Suzlon Group

“Freedom is the strength to follow our own path. Economic, financial and technological strength to give our people a good life. Moral strength and a national character that can be admired by the world. We have done a lot, and we have a lot to do.”

Vipul Tuli, Managing Director, Sembcorp Energy India Ltd

https://warriorsway.com/three-types-of-freedom/

How much freedom do we have to direct our lives? Our understanding of freedom can give us insight into what motivates us so we can direct and move our lives toward what we desire. There are three types of freedom. The first kind of freedom is “freedom from,” a freedom from the constraints of society. Second, is “freedom to,” a freedom to do what we want to do. Thirdly, there is “freedom to be,” a freedom, not just to do what we want, but a freedom to be who we were meant to be.

Jean-Jacques Rousseau, the eighteenth century French philosopher, observed that “Man is born free, and everywhere he is in chains.” These chains are oppressive societal rules that restrict what we can physically do. But they are also mental chains, chains that restrict what we believe we can do. These are the chains of social conditioning, the values society projects onto us. We feel we have no power to move ourselves in the direction we want to go in our lives. Rather, we feel we’re moved by society, moved by whatever society deems valuable.

We may want to climb, but if society tells us “it’s crazy and dangerous,” we don’t. We’re moved away from climbing by reacting to a conditioned societal value. If we remain unconscious we’ll only gain freedom if society removes the rules, or if someone removes our social conditioning. That never happens. The removal comes from an internal shift within us. We achieve “freedom from” when we wake up and realize we are more valuable than society’s values or our conditioning.

The second freedom, “freedom to,” emerges after we’ve achieved “freedom from” society’s values and begin creating our own. If we value climbing, then we go climbing regardless of society’s crazy and dangerous labels. We’re moved, not by society, but by our values. This is a big step forward, but it tends to manifest itself through our ego. We are moved toward what we experience as easy, comfortable and pleasurable, and moved away from what we experience as hard, stressful and painful. In other words, we’re motivated toward pleasure and away from pain. This manifests itself unconsciously as striving for end results, which are realized after the stressful climbing experience.

The third freedom, “freedom to be,” emerges when we develop more consciousness. We need to move beyond an egoistic approach to life, and how we’re motivated. We need to be the mover of our own life, moved by the universe. Being moved by the universe is surrendering to our own unique purpose for being here. If we can tap into that, then we live an authentic life, moved by a force greater than ourselves.

A big part of accomplishing this level of freedom has to do with accepting and allowing. We accept our current state and allow whatever is happening, whether pain or pleasure, stress or comfort, hard or easy. Accepting and allowing don’t focus on end results; rather they are processes. Therefore, a shift to this third freedom requires a shift from end results to processes.

Krishnamurti, the philosopher from India, once expressed his ultimate insight as: I don’t mind what happens. If a pleasurable, comfortable, easy experience comes into our lives, we accept and allow it. If a painful, stressful, hard experience comes into our lives, we accept and allow it. There is no resistance to what is. Resistance distracts our attention from the situation, with an emphasis of seeking comfort. This process of accepting and allowing provides many situations for developing awareness and self knowledge. We relax into the stress so we can be attentive and learn from it. We begin to find the truth of our being, who we are, and our purpose. This truth can then set us free.

“Freedom to be” is a freedom where the chains of society are cast off, the veil of the ego is removed, and our authentic being can reveal itself. Once we reach this kind of freedom, our motivation becomes truly intrinsic. Energy can then flow unimpeded from the universe, through us and into our experience. Intrinsic motivation is powerful because it engages us in pleasure and pain equally. We do stressful climbing because there’s no where else we’d rather be. If we love climbing, then we know that to live the life we want, to have the freedom to be who we authentically are, we must climb. Reaching this level of freedom is no small feat, especially living in a society with plenty of rules and conditioned values. When we reach this level of freedom we live in society, but we’re not moved unconsciously by it. We’re part of the world, but not of it.

https://www.sigtheatre.org/signature-in-the-schools-the-spoken-word-educational-resources/defining-freedom/

Defining Freedom

“Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.”

― George Orwell, 1984

We read about freedom, dream about freedom, celebrate the idea of freedom, advocate and hope for freedom, but what do we mean by “freedom”?

“Freedom” means many things to many people. Freedom can mean having the opportunity to vote for particular ideas or for people who best represent our views. Freedom can refer to the concept of freedom of speech: the ability to freely voice personal opinions or perspectives. Others may understand freedom in a financial context, where people seek to free themselves of financial debt, outstanding credit and burdensome loans.

But what does true freedom look like? Does it look like a voter’s ballot or someone walking out of prison? Is it seen in being able to buy anything a person wants or in owing anything to anyone?

Freedom is defined by Merriam Webster as the quality or state of being free, such as:

 • the absence of necessity, coercion, or constraint in choice or action.
 • liberation from slavery or from the power of another.
 • boldness of conception or execution.
 • a political right.

Freedom is more complicated than being able to do whatever we want. Taken too far, that approach would lead to dangerous anarchy—every person for themselves! Certainly freedom can mean the right to do, think, believe, speak, worship, gather, or act as one pleases, but only until your choices start to infringe on another person’s freedoms.

Consider each of our freedoms as fitting into one of two categories: “freedoms of” and “freedoms from.” This point was made by President Franklin Delano Roosevelt in his State of the Union Address delivered on January 6, 1941:

“We look forward to a world founded upon four essential human freedoms.

The first is freedom of speech and expression — everywhere in the world.

The second is freedom of every person to worship God in his own way — everywhere in the world.

The third is freedom from want — which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants—everywhere in the world.

The fourth is freedom from fear — which, translated into world terms, means a world-wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor—anywhere in the world.

That is no vision of a distant millennium. It is a definite basis for a kind of world attainable in our own time and generation.”

President Franklin Delano Roosevelt Delivers the State of the Union in 1941

In the same speech, Roosevelt said:

“There is nothing mysterious about the foundations of a healthy and strong democracy. The basic things expected by our people of their political and economic systems are simple. They are:

 • Equality of opportunity for youth and for others.
 • Jobs for those who can work.
 • Security for those who need it.
 • The ending of special privilege for the few.
 • The preservation of civil liberties for all.
 • The enjoyment of the fruits of scientific progress in a wider and constantly rising standard of living.

These are the simple, basic things that must never be lost sight of in the turmoil and unbelievable complexity of our modern world. The strength of our economic and political systems is dependent upon the degree to which they fulfill these expectations.”

In other words, if the nation loses its liberties, freedoms and opportunities, the nation shall be no more.

Securing “freedom from fear” and “freedom from want” almost always includes collective, organized action. That kind of activity is often carried out most effectively and efficiently (although, admittedly, not perfectly) by a governing body of some sort. If we want to live in a society where freedoms are protected and where the opportunity to exercise freedom is assured, we have to rely on some form of governance.

Section Objective:
Students will define what “freedom” means to them and express an appreciation for and understanding of some of the freedoms and rights allotted to United States citizens.

Discussion Questions:

 • What does “freedom” mean to you?
 • What freedoms are most important to you? If you had to choose a most important and least important freedom, what would they be and why?
 • Do you feel that certain freedoms you are supposed to enjoy are restricted in some way? How?

Five Virtues ਪੰਜ ਗੁਣ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

1. ਸਤ (Truth)

2. ਸੰਤੋਖ (Contentment)

3. ਦਇਆ (Compassion)

4. ਨਿਮਰਤਾ (Humility)

5. ਪਿਆਰ (Love)

ਪੰਜ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

1. ਕਾਮ

2. ਕ੍ਰੋਧ

3. ਲੋਭ

4. ਮੋਹ

5. ਹੰਕਾਰ

ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਲ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ@@@@@@ਜਦੋ light ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ

There are five virtues according to Guru Granth one should develop to experience God like qualities.

 1. Truthful Living
 2. Contentment
 3. Compassion
 4. Humility (Humbleness)
 5. Love

There are five Impurities or immortality

 1. Uncontrolled sex
 2. Anger
 3. Greed
 4. Selfishness
 5. Arrogance

Generally we are being told do not do these five immoral things. In reality it focuses on these five instead of five virtues.

To work it properly it should be said like this focus on five virtues. The reason to say this is when we switch the light on we do not have to push the darkness outside. Light on and darkness gone that simple.

So let us focus on five virtues instead of worrying about impurities.

Hypnosis

Hypnosis is a human condition involving focused attention reduced peripheral awareness, and an enhanced capacity to respond to suggestion.

ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਆਵਾਜ਼ “ਕਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾ ” ਜਾ “ਕਾਕਾ ਖੇਤੀ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ” ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖੀ Hypnosis ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ “enhanced capacity to respond to suggestion.” i.e. focused attention

During hypnosis, a person is said to have heightened focus and concentration and an increased response to suggestions. Hypnosis usually begins with a hypnotic induction involving a series of preliminary instructions and suggestions.

The hypnotized individual appears to heed only the communications of the hypnotist and typically responds in an uncritical, automatic fashion while ignoring all aspects of the environment other than those pointed out by the hypnotist. In a hypnotic state an individual tends to see, feel, smell, and otherwise perceive in accordance with the hypnotist’s suggestions, even though these suggestions may be in apparent contradiction to the actual stimuli present in the environment. The effects of hypnosis are not limited to sensory change; even the subject’s memory and awareness of self may be altered by suggestion, and the effects of the suggestions may be extended (post-hypnotically) into the subject’s subsequent waking activity

How does hypnosis work?

During hypnosis, a trained hypnotist or hypnotherapist induces a state of intense concentration or focused attention. This is a guided process with verbal cues and repetition.

The trance-like state you enter may appear similar to sleep in many ways, but you’re fully aware of what’s going on.

While you’re in this trance-like state, your therapist will make guided suggestions designed to help you achieve your therapeutic goals.

Because you’re in a heightened state of focus, you may be more open to proposals or advice that, in your normal mental state, you might ignore or brush off.

When the session is complete, your therapist will wake you from the trance-like state, or you will exit it on your own.

 • Hypnotherapy may place the seeds of different thoughts in your mind during the trance-like state, and soon, those changes take root and prosper.
 • Hypnotherapy may also clear the way for deeper processing and acceptance. In your regular mental state, if it’s “cluttered,” your mind may be unable to absorb suggestions and guidance,

—– Source healthline.com

Content without intent is a lemonade without lemons

He wrote a book and called it biography

But did not wrote his own true story

He wrote a lamp on it after drawing a picture

But did not lit it up to lighten the room

लिखी किताब और बोला ‘आत्म कथा ‘ उसे

पर उस किताब में भी अपनी जीवनी ना लिखी

चिराग लिखा बना कर चिराग की मूरत

पर उस चिराग की किसमत में रौशनी ना लिखी

Do you think Electric cars are green?

We all understand there is battle going on which source of energy is better to address global warming. I just want to share my opinion, you can comment if you think I am wrong. I have done little bit search and found that electrical power is still being produced from coal or gas. The best use of solar power will be transforming the power station to hybrid power station. The second source of fuel should always be considered as emergency back up. We must learn from recent power crisis in Texas US. It is very easy to program that we use Solar Power when available and switch to other sources when not available.

I am not convinced with idea of electric cars. If you have enough Lithium cobalt and Nickle then battery banks should be used to store power at electrical power stations not in cars. The very first question I often look for is what is maximum life span of a battery.

Five year to ten years at maximum at standard conditions. In reality the life of a battery is 300-500 charge recharge cycles not in years. The recent heat wave has raised other question can you expect the same kilometer range with AC on in summers and heat on in the winters as you claim?

The use of solar power makes more sense if used in production of electric power in power stations. Vehicle run better on gas because you can not even compare power of an electrical vehicle with internal combustion engine. Raw material of batteries exist in traces in core. The amount of energy used to extract them in pure form and pollution produced in the process may be way more than using gasoline in vehicles.

I have expressed my opinion. You may or may not agree, if so please comment on this post and increase my knowledge of the subject.

Share this:

The Social structure of the modern world

We always talk about social structure. Sometimes we even call someone antisocial just because one does not believe in pretending social and participating in drama.

You can feel it yourself look back all the jobs you have worked on. How many friends you get from those work places. In todays world most relationships lies in two categories

 1. Business relations
 2. Political relations

Assess yourself how many personal relationships you can rely on. We use word Friends. How many you have in the real sense? The word “Love” how long we talk about this word. Do you feel it so frequently in your daily life? with how many persons?

The old social structure you knew every home owner in your Neighborhood. In rural areas you know every homeowner and all family members. What is this happening in the world? People are moving so fast, when your neighbor will change no idea. How your neighbor will behave if you ever tried to make friendly relation. I always hesitate if I knocked on a neighbors’ door someone may come out with a gun and ask what’s your problem?

There were times when people trusted words of mouth. Now you have to write a legal agreement for every single thing. I replaced one side of my home’s fence. I talked to my neighbor. I was thinking we are neighbors and start connecting little bit but the experience I had discouraged me to even try.

Anyways I will say if you believe in humanity and love please overcome bad experience and be willing to connect. The weak social structure is very beneficial for politicians. That’s where immigration came into picture move them here and there and never let them have lovely relationships. Use them on workplaces like robots. Their intent is very clear. How we can deal with it ?It can be possible by having personal relationships.

Love and its meaning

The very often used word “Love” is often misunderstood and misrepresented.

When I google for meaning I find as under :

A profoundly tender, passionate affection for another person. a feeling of warm personal attachment or deep affection, as for a parent, child, or friend.

An intense feeling of deep affection.

A great interest and pleasure in something.

A  feeling of strong or constant affection for a person. : attraction that may or may not include sexual desire : the strong affection felt by people who have a romantic relationship. : a person you love in a romantic way.

Essentially, true love means that you have an unwavering, unbreakable and unparalleled fondness and devotion for your partner. It’s also defined by an emotional as well as physical connection with him or her that runs immeasurably deep, and life without your significant other would be practically unthinkable.

Love is a set of emotions and behaviors characterized by intimacy, passion, and commitment. It involves care, closeness, protectiveness, attraction, affection, and trust. Love can vary in intensity and can change over time.

True love includes respect, admiration, care, and never subjecting your partner to hurt, humiliation or any form of abuse. Many assume they are in love whereas it may just be an infatuation, a one-sided feeling, or just close friendship.

The four types of love

 • Storge – empathy bond.
 • Philia – friend bond.
 • Eros – romantic love.
 • Agape – unconditional “God” love.

True love doesn’t hurt, it heals. It brings happiness to your life. It empowers you to become the best version of yourself. A real love is supposed to feel euphoric and spontaneous.

To find real love, you must first emphasize your true self. If you want someone to love you through your moments of imperfection, you must first be willing to do that for someone else. … Get to know yourself, love yourself, and learn to act and speak authentically. Be your best self.

What love means to a man?

So when a man is open, giving and affectionate with a woman on an ongoing basis, it is often his way of expressing love. For him, love means meeting her needs and having his needs met as well.

It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful; it does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends”

When we strongly connect with our soul and its guiding force, the power of love balances our emotions and helps us keep our perspective. Love allows us to let someone go because they would be happier elsewhere even if they cheated and lied. Unconditional love is the foundation for forgiveness.

I may not be always true. Personally I believe if there is true love then there are no conditions. We often have heard if you love me you will not talk to this person or that person. That is not love it is you trying to control the other person. Love is only good when it is unconditional. There are so many songs which mention Love is surrender. Love is unbreakable. If it breaks why call it love? When you love someone you feel no difference between you and that person at all. That person is your mirror image and you talk to that person even if he/she is not with you physically.

Asking for votes based on performance

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੋਨੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਹਰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ । ਕੁਝ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

The demand and requirement of the current time is that instead of telling us who did the worst please tell us what good things you did in your term. What you are doing currently to address the problems of the citizens. You can also tell us what is your plan if you win and comes into power. Again no fake promises please tell us clear plan what you actually intend to do. Please tell us in pre election talks that you provided electricity at low cost, or car fuel at low cost, or gas at low cost, or you created employment for citizens, or you gave us better value for our work or produce, decreased any school fees or you reduced crime. Please tell us at least those things which can assure us that members elected by citizens are doing something meaningful

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ , ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ , ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ , ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗੱਡੀ ਦੀ insurance ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਦੇਈਏ ? 1000 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਮਹੀਨਾ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ great economist ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਓਹਨਾ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਏਂ ਹਾਂ ਜਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲੁਟਦੇ ਹੋ। ਜਦੋ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ,ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਵਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁਟਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ , ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?

Please let us know how we can pay phone bills, electricity bills, gas bills, internet bills, car insurance, car fuel and other installments? Is it possible to pay 50,000 per month while earning 1000 per month? You consider yourself great economist, do you know the tasks which should have done twenty years ago you have not even considered yet? Do you think we are just born to pay your bills or we have our life too. You want us in your factories all day long, first you rob us while paying our salaries. Then when we come out we are your costumers and we go to buy something you rob us again. I clearly understand without robbing citizens you can not have your jet planes but should be there limit to which extent they should be robbed?

Life and Politics ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ,ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਤਕ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾ ਰਾਜ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ , ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ,ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਲੇ ਵਿਚ ਮਸਤ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ?? ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ??

Life is a precious gift and politics is a business. It is true politics affect our daily lives, but making your whole life a politics is not appropriate thing to do. When I was kid the people in villages used to discuss life and its struggle or problems related to village. Politics was never a topic in your daily life. Only a few months before provincial or federal election there was small discussions but not blame games. Now we feel everyday is a political day because every third person we talk to comes back to political discussion. It seems like we have no other topics related to our life. We need to through out the politics out of our family and relations.

The second request is to political parties. We elect our representative to speak for our rights. You get intoxicated after winning an election and back up your faction’s motive. You forget about the citizens who elect you and just keep backing up statements and decisions of your boss. You rarely consider the concerns of common citizens. Please correct your course.

Should be call this family violence or system design? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਖਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਓਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ design ਹੈ ਕਿ new immigrant ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਮੀਗਰਾਸ਼ਨ website ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ skilled worker ਕਲਾਸ ਵਿਚ apply ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ points ਚੈੱਕ ਕਰੋ online application ਭਰੋ , ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਭੜੂਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ advanced website ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਝੂਠ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ internet ਦਾ advance user ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਕਸਰ experience ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ websites garbage ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ access ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ India ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਭੜੂਆ agent hire ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।

ਵਾਪਸ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੜ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਜੁੱਧ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ Liberal ਬਣੇਗਾ ,Conservative ਬਣੇਗਾ ਜਾ Democrat ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ side ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਭੜੂਆਂ ਦੁਵਾਰਾ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋ ਚੁਣ ਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਿੱਤ ਦੇ ਪੁਆੜੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲੇਗਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਨਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ divorce ਕਰ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ /ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੌ ਦੇ ਸੌ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਾ ਲੜਕੀ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਚ ਵਿਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਜਰੂਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ,ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਰੂਰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ , ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਸ਼ ਕਰੋ।

I have been observing for the last ten to fifteen years is that some newspaper headlines show the death of a person in family violence. Why would we call it family violence despite knowing the whole truth? While the system design is that the new immigrant to become a permanent resident in foreign countries must break other happy families with the help of criminals. There is no other legitimate way governments have left. Twenty years ago, the simplest way to apply for a skilled worker class was on Canada’s immigration website. Check your points. Fill out the online application. There was no need for a middleman. Now there is an advanced website built after such progress. Try it out and if you find a simple and straightforward answer to a question, tell me if I lied. I consider myself an advanced user of the internet but I often experience that government websites are garbage. You have no direct access. I have not seen such a bad situation even in India that you hire a rogue agent for every job even though you are educated.Coming back to the root cause of domestic violence. There is five year period to go from temporary worker to become a permanent resident. During this period, the battle of whether your family will become Liberal, Conservative, or Democrat takes place? There is even worse politics that that divide your wife’s relatives on one team and your relatives on the other. Then begins domestic violence, domestic violence sown by outsiders. Then some bad players are selected from your relatives and they are found in the house of greed to become permanent. They create doubts and confusion to make you fight against each other. Then one of your relatives will speak, leave the daily fight, divorce, get a relationship with another beautiful girl/boy. In a hundred percent of cases, this boy or girl will be a temporary worker who needs a permanent residency.Another way to create distance between you and your spouse is they tell stories of betrayal at work on a daily basis. The seed of doubt must be sown in your mind. These people did not let Ram and Sita be one, what can you expect. Friends must consider this. Please don’t ruin your home and family at anyone’s behest, understand the tricks of politics and remove the false curtain.

ਪਿਆਰ मुहब्बत Love

When I look for definition of love it shows up as below

 • A willingness to prioritize another’s well-being or happiness above your own. ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ।
 • Extreme feelings of attachment, affection, and need. ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਦੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ
 • Dramatic, sudden feelings of attraction and respect. ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ.
 • A fleeting emotion of care, affection, and like. ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਿਆਰ, ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਾਵਨਾ
 • A choice to commit to helping, respecting, and caring for another. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ If we analyze love songs we find “Love is surrender” “Love is unbreakable” “Love is unconditional” etc. ਜੇਕਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

The conventional use of word love is often seen as a relation between boy and girl. I believe the word LOVE has broader meaning than the conventional use. It is a deep relation between two souls to the non physical dimension of the existence. I have experienced when you love someone you are willing to ignore his/her hundred mistakes with a smile. Whereas you argue with others even on small issues. I believe if you love someone you will not try to chain that person with you but leave him/her free to his/her will. Even if you are physically separated from the person, you will feel the person with you all the times. Nothing can stop you from loving that person.

ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਗੈਰ ਭੌਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੌ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ (ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ) Communication skills

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਉਲਝਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। The president of our company once said that to complete any task without trouble three things are the most important.

 1. ਸੰਚਾਰ ਯੋਗਤਾ communication
 2. ਸੰਚਾਰ ਯੋਗਤਾ communication
 3. ਸੰਚਾਰ ਯੋਗਤਾ communication

ਸੁਣਨਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ,ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਝਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿਧੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਿਵੇ ਅਗਲਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮੰਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਖੇ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਂਝ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ।

Listening is the most important part of the communication, but everyone want to say and leave. We also consider we know more than others. In this modern world no one speaks their heart and soul. They just trying to say in complex ways referring to quotes, examples and stories. The truth is everyone is living in fear. Very few people have courage to speak the truth. They think ruling powers will make their life hell. The question is isn’t your life made a hell already? They do not even count you in alive people.

ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹੰਦੀ ਕਸਰ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਕੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਾਸਿਲਾ। ਬਿਨਾ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਜਿਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The media is confusing citizens by twisting the actual information and presenting it to their benefit. There is no consistency between what they say and do. You can hear the words without intent everywhere. Sometimes we feel we are on a different planet. The relation between human and nature is broken. They can not feel the nature or experience natural processes.

ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਈ ਤੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਜਾ ਫ਼ਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਮਿਹਣੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ।

ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ Educated

ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਅੱਜਕਲ ਪਹਿਲਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ (Basics ) ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ। “ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ” ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਦਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ

ਖਾਣ ਪੀਣ ,ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ” ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੰਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫ਼ੈਂਸੀ ਬੈਡ ,ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, Luxury ਗੱਡੀਆਂ । ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ? ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਢੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ। ਮਾਲਕੀ ਸਾਨੂ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਏਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਓਂ ਹੋ ?

What does it mean to be educated? With the passage of time meaning of being educated is changing. To my understanding getting education is adding more knowledge to what you already know. I have noticed people are forgetting the basics of life and learning complex things which actually makes their life miserable. What are the primary requirements of life “Food, clothing and shelter”. We have luxury cars, luxury sofa and beds. Do we have time to sit on with peace of mind? The ego of being educated does not allow to listen to those who have practical knowledge of life. They have gone through every hardship and experienced 50-90 years of life. The modern concept tells if you know how to operate these computerized machines means you are hero. Consider the situation in movie Cast Away. Cast away chronicles the unusual adventures of Chuck Noland, a FedEx executive who survives a deadly plane crash only to find himself in a deserted island without a single soul in sight. Cast Away is based on the Daniel Defoe’s novel. How many of these joystick players can survive?

I have pasted link to movie Cast Away here if anyone interested

ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ Fair Competition

ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੌੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੌੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰੈਕ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇੱਕ contract ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ sign ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। Contract ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ corporation ਦੀਆਂ services ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ contract ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ interest ਨੂੰ define ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 20-30 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ contract ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ sign ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ contract ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕੋਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

What is a fair competition? If we let stand few players 100 meter advance from starting line of the race track and then announce let us start a fair competition. Would it be fair competition? The law and order of modern world allow few rich class people let stand at the three quarter mark of the total length of the racing track and then announce let the race start. Just tell me a single contract that is designed to consider or protect interests of a common citizen. The need of contract only comes in picture when you are dealing with big corporations. The contract is designed in such a way in very small letters and length of twenty to thirty pages in many bundles , that you will sign it without reading it. If you plan to read every contract consider a leave of three four hours everyday from work. Even after reading I do not agree you can understand it without paying a fee to a lawyer.

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਉਂ Why need drugs?

ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ ,ਸੁਣਨ , ਸੁੰਘਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

What is intoxicant?

A substance which manipulate your senses and change the way you see, hear, taste, smell or feel things. It is often used by some people to escape physical or psychological pain temporarily.

ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Do drugs solve any problems?

Drugs do not solve any problems. On the contrary your problems get bigger after coming into senses.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Everybody wants to feel good in life. Everybody want to remain happy in life. Everybody want pleasure in life . When we know what we want where is the problem? perhaps we did not define them correctly.

ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ?

What is feeling good?

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Perhaps to know the meaning of feeling good we should try snatching something from others to meet your own need and then try giving someone to fulfil his need. See which act your spirit likes and feel good. It can be said you can feel good by living simple life close to nature by limiting your needs.

ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ?

What is happiness?

ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਪਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ,ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ tape recorder ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ cassette tape ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ down ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ,ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ luxury ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ,ਸੋਹਣੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਗੁਵਾਚ ਗਿਆ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਵਾਚਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਥੱਲੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਊਲ ਜਲੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।

Different people can define happiness in their own words. It can be seen as two different ways material happiness and spirit happiness. Material happiness is like intoxicant drugs which stays for a short period. The thing that provided this temporary happiness when gets old your happiness ceases to exit. Spirit happiness is obtained by understanding your own existence and your relation to the nature. Once obtained stays for ever. To understand your existence you can consider your body as a container. You can say spirit, life, God whatever you want to name the thing inside. If you rename an elephant as an any that will not change his appearance. You can also compare your body as a tape recorder which will not play a song without a cassette tape. You can also compare your body with your cell phone which is useless if battery depletes. Why we do everything for our body and nothing for our spirit. Body is mere a container and we are focusing on container how can we remain happy? We find happiness in luxury cars mansions and other things. Once a person was looking for something under a street light. A passerby asked what are you looking for ? He answered I am looking for my wallet which I lost in my backyard. The passerby asked why are you try to find here? He answered because it is dark in backyard. We are perhaps finding happiness at wrong places.

ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ?

What is pleasure?

ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

Just like happiness we must define it first.

ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ?

Do you get pleasure by snatching others rights and providing for your kids?

ਕੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ?

Does it count as a pleasure to have luxury cars, big houses or expensive items?

ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਕ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Instead of finding happiness from inside ourselves and in the nature we are trying to find in material things.

ਵਿਵਹਾਰ Behavior

ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ,ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਜਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਜਰੂਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲਈ ਜਾ ਮਾੜੇ ਲਈ।

“Either you are part of the problem or part of the solution to the problem”

ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ Observe ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ,ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰਾਵਣ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਸਤ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ,ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ,ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Our own behavior creates the society around us. We often complain that good values are not acknowledged in the society. We complain that fake and corrupt people grow more. When we ask question “What are you contributing to create a good society?” we will often hear the answer that I can make no difference and nobody will listen to me. It is not a lecture or speech that others will listen let us demonstrate what we want from others. We are contributing either in good way or in bad way to the society.

“Either you are part of the problem or part of the solution to the problem”

This is true if we watch and observe our own behavior we will see when we are acting under negative energy and when we are acting under positive energy. Once we start observing and acknowledging the positive change begins. It takes a long time probably years to tune yourself. When we praise someone just to get something done, we know what we are doing. When we praise someone for a good deed done, we know we are doing good. When we criticize someone only to prove ourselves right without understanding and realizing his viewpoint or opinion, we know we are not doing anything good. The rest of the universe is our reflection. Let us make positive changes in ourselves and the law of universe will prove that you receive what you radiate.

%d bloggers like this: