Short Story Chakki da Hatha

ਲਘੂ ਕਹਾਣੀ – ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੱਥਾ

Focus on the Abstract Friends and neglect other factors

I read this in a paper and presented as it is without any modification.

𝔾𝕣𝕖𝕖𝕕 𝕚𝕤 𝕒 𝕦𝕟𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕒𝕝 𝕕𝕖𝕤𝕚𝕣𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕒𝕞𝕖 𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥𝕤

ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਸ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਧਨ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਉਥੇ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਨ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਧਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੜੇ ਧਨ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰਬ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਘੜੇ ਧਨ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਧਨ ਦਾ , ਦੱਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਘੜੇ ਧਨ ਦੇ , ਪੂਰਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਘੜੇ ਧਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਓਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਰੂਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਸੱਜਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਧਨ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕੀ ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਚੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਨੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵੋ ਹੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੱਜਣ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਪਕੜਿਆ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਹ ਕੀ ਲੀਲਾ ? ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਲਾਲਚ ਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਇਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਪਕੜੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ – ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ।

Focus on the Abstract Friends and neglect other factors

I read this in a paper and presented as it is without any modification.

𝔾𝕣𝕖𝕖𝕕 𝕚𝕤 𝕒 𝕦𝕟𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕒𝕝 𝕕𝕖𝕤𝕚𝕣𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕒𝕞𝕖 𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥𝕤

Short story – The hand of the mill

According to the story, a man went to his Guru and started crying because of his financial situation. His Guru asked how much money was needed to solve your problem. He said please just meet the need. His Guru said it is better to get up early tomorrow morning and go two kilometers to the North and dig a hole. You will definitely get money from there but if it seems less then going South and walking one kilometer will get money in a hut there. If even after acquiring it, the money seems to be less, then going one kilometer to the East, there is a cave, there will also be money. But not go to the West.

The next day, the gentleman left early in the morning in search of money. First of all, according to the order going North, the hole was dug and then a pot of seals was found. Happily, he had more money than he needed. But he remembered that Guru’s also told him there is more money and went South to get more money and found four pots of money in the hut. I was happier and started thinking that now I would go East. Went East and found seven pots of money in the cave. Now he began to analyze, first, he went to the North, then to one jar of money, then to the South, then four jars of money, then to the East, then seven jars of money. Why did Guru Ji refuse from the West or there must be much more money than that. What did he see in the west, a man is driving a mill and gold seals are coming out of the mill. There are piles of money all around. He asks the first man what is this? The old man started saying that I have collected a lot of money. As soon as this newly arrived gentleman grabbed the hand of the mill, his hand stuck him and came under control. Panicked, he asked the first man, “What is this?” The first man said that greed brought him here 12 years ago and is moving this mill. When you came, I got freedom.

The newcomer asks when I will get freedom.

When a person more greedy than you holds the hand of a mill, then you will get freedom – said the first man.

May be an image of indoor

Like

Comment

Share

Insightful Story 1

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਰ ਚ ਪੜੀ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Contact ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੂਬ ਹੂ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ content ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ।

ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਭਗੋੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਸਤਕ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

What is a Society?

ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ

ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜੋ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਪਾਰਕ ,ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ

ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਓਂ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ

ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ coworker ਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ coworker ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਸਕਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ।

ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ?? ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ contract ?

ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ Contract ?? ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ Contract ??

ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ job ਛੱਡਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ Contact loss ਹੋ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਵਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿਓਗੇ ???

ਨਹੀਂ ਨਾ – ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ??? ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ।

ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਓਹਨਾ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ?? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। Hello How are you ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕਲਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਨਹਾਹ। ਮੁਰਗੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ DJ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਫ਼ਿਲ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ 4 ਮਿਹਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਤਾਂ 60 ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ।

ਕਮਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਏਨਾ ਛੋਟਾ।

ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਭਾਈ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ Election Compaighn ਜਾ ਅਗਲੀ election ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ donation camp ਜਾ Volunteer ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਜਦ intent ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਉਸਨੂੰ donation ਜਾ volunteer ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਏਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ।

ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਚੁਣ ਲੈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ??

ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ , ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ exist ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ,ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ।

You will impulsively say, what is that question?
My long-term observation is more reliable than data collected by a computer
A closer look at most of today’s relationships will prove to be commercial, professional, and political.
For example, study phone calls or appointments throughout the day today
Find out the reason why someone called you or you called someone.
Why did you meet each other, if there was a meeting?
Make a list of how many coworkers you have left behind
Did your relationship has grown from coworker to friend.
Why expect someone to call or meet you every time? You can too. Who stops ?? Any professional contract?
Any Commercial Contract ?? Any political contract ??
If a person builds a relationship with another person for 8-10 months by sharing ideas for some time. But the relationship ends after the job is lost or after the contact is lost.
Will you devote your time and energy to building new relationships???
No – then what is society today ??? If social relations are very rare.
When we moved to my current neighborhood. I asked my family members if we should talk to our neighbors. They say we are newcomers, what will be their nature or behavior?? And they were not wrong when the opportunity arrived to replace a common fence. Now it is limited to Hello How are you.

The good thing is one of the neighbors recently started talking after a long period of observation and knowing that we are a simple family.
Then what is this society ?? where everyone is lonely? If there is a provision of chicken liquor, if DJ is running, then Mehfil, after that ask, tell something about your friends, then they will say, 4 months have passed, nothing heard from them. If you ask, there were 60 people in the party but no one contacted after that. They had just arrived on the day of the party.
Amazingly, the word friendship means so little.
Then they will say you don’t go out of the house.
Going out for what? on an election camp or volunteer just to form the basis of election competition for the next election.
When it comes to political gain, why call it a donation or a volunteer? If there is so much good in the world, wouldn’t be it amazing and pleasing.

It is shown good like a movie screen with no actual intent in it. Then why do they fight so often if all is good there?? One or two gentlemen also told me that it would be easier for you if you choose a side (Party). The side I gave the example of the Punjab Congress, it was also chosen by Captain Sahib and Sidhu Sahib did it become easier ?? Al that sounds so unreal and false to me. Never felt support or intent even in Government programs.

May be an image of text that says 'Why Love with a Person is considered Love with a Party?? Love is emotion between humans Whereas Party is an Institution body just like a registered Corporation. Please share your opinion, Why I feel like that?? I am in process of rebuilding social circle and clearly My Social Circle in India was also wide open. am the person who can not stay within narrow boundaries Amrik Khabrao'

Like

Comment

Share

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ

ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਕਹਾਰਟ ਟੌਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
” A New Earth ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ” ਦੇ ਪੰਨਾ 14-15-16 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਓਨੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ “ਧਾਰਮਿਕ” ਲੋਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਨਵੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਓਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ , ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪਾਲ II ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਰੂਪ, ਸਿਧਾਂਤ, ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਅਸਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੋਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ “ਅਧਿਆਤਮਿਕ” ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜੋ ਲੋਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਕੜ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ; ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ” ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ।” ਕੁਝ ਚਰਚ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹਉਮੈਵਾਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਬਣਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚੇ, ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਟੋਰ ਹਨ।

THE URGENCY OF TRANSFORMATION ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਛਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਚ ਰੇਂਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਖਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਤਾ ਲਗਭਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਰ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਿੱਲਾਂ(gills) ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ।

SPIRITUALITY AND RELIGION

Source – “Eckhart Tolle” “A New Earth Page 14-15-16”

What is the role of the established religions in the arising of the new consciousness? Many people are already aware of the difference between spirituality and religion. They realize that having a belief system a set of thoughts that you regard as the absolute truth – does not make you spiritual no matter what the nature of those beliefs is. In fact, the more you make your
thoughts (beliefs) into your identity, the more cut off you are from the spiritual dimension within yourself. Many “religious” people are stuck at that level. They equate truth with thought, and as they are completely identified with thought (their mind), they claim to be in sole possession of the truth in an unconscious attempt to protect their identity. They don’t
realize the limitations of thought. Unless you believe (think) exactly as they do, you are wrong in their eyes, and in the not too distant past, they would have felt justified in killing you for that. And some still do, even now.
The new spirituality, the transformation of consciousness, is arising to a large extent outside of the structures of the existing institutionalized religions. There were always pockets of spirituality even in mind-dominated religions, although the institutionalized hierarchies felt threatened by them
and often tried to suppress them. A largescale opening of spirituality outside of the religious structures is an entirely new development. In the past, this would have been inconceivable, especially in the West, the most mind-dominated of all cultures, where the Christian church had a virtual
franchise on spirituality. You couldn’t just stand up and give a spiritual talk or publish a spiritual book unless you were sanctioned by the church, and if you were not, they would quickly silence you. But now, even within certain
churches and religions, there are signs of change. It is heartwarming, and one is grateful for even the slightest signs of openness, such as Pope John Paul II visiting a mosque as well as a synagogue. Partly as a result of the spiritual teachings that have arisen outside the established religions, but also due to an influx of the ancient Eastern wisdom teachings, a growing number of followers of traditional religions are able to
let go of identification with form, dogma, and rigid belief systems and discover the original depth that is hidden within their own spiritual tradition at the same time as they discover the depth within themselves. They realize that how “spiritual” you are has nothing to do with what you believe but
everything to do with your state of consciousness. This, in turn, determines how you act in the world and interact with others.
Those unable to look beyond form become even more deeply entrenched in their beliefs, that is to say, in their mind. We are witnessing not only an unprecedented influx of consciousness at this time but also an entrenchment and intensification of the ego. Some religious institutions will be open to the new consciousness; others will harden their doctrinal positions and become part of all those other manmade structures through which the collective ego will defend itself and “fight back.” Some churches, sects, cults, or religious movements are basically collective egoic entities, as rigidly identified with their mental positions as the followers of any political ideology that is closed to any alternative interpretation of reality. But the ego is destined to dissolve, and all its ossified structures, whether they be religious or other institutions, corporations, or governments, will disintegrate from within, no matter how deeply entrenched they appear to be. The most rigid structures, the most impervious to change, will collapse first. This has already happened in the case of Soviet Communism. How deeply entrenched, how solid and monolithic it appeared, and yet within a few years, it disintegrated from within. No one foresaw this. All were taken by surprise. There are many more such surprises in store for us.

THE URGENCY OF TRANSFORMATION

When faced with a radical crisis, when the old way of being in the world, of interacting with each other and with the realm of nature doesn’t work anymore, when survival is threatened by seemingly insurmountable problems, an individual lifeform
– or a species – will either die or become extinct or rise above the limitations of its condition through an evolutionary leap.
It is believed that the lifeforms on this planet first evolved in the sea. When there were no animals yet to be found on land, the sea was already teeming with life. Then at some point, one of the sea creatures must have started to venture onto dry land. It would perhaps crawl a few inches at first, then exhausted by the enormous gravitational pull of the planet, it would
return to the water, where gravity is almost nonexistent and where it could live with much greater ease. And then it tried again and again and again, and much later would adapt to life on land, grow feet instead of fins, develop lungs instead of gills. It seems unlikely that a species would venture into such an alien environment and undergo an evolutionary transformation
unless it was compelled to do so by some crisis situation. There may have been a large sea area that got cut off from the main ocean where the water gradually receded over thousands of years, forcing fish to leave their habitat and evolve.

Simple Thoughts

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ

 ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ 
Out of seven colors of nature
 ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਚੋਰੀ
three got stolen 
 ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ
 Please God protect me 
 ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਡੋਰੀ 
 You are the only support
        ਚਾਰ  ਬਚੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
        The remaining four colors in my hand
        ਵਰਤਣ ਦਾ ਚੱਜ ਦੇ ਦੇ 
        Please give me insight to utilize them
        ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ 
         How should I express pleasure and sorrows
         ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀਹਦੇ ਕੀਹਦੇ 
         and whose pleasure and sorrows I can write  
 ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ,ਪੈੱਨ ਘਸਾ ਕੇ 
 writing after leaving career job
 ਕਾਗਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਾਲੇ 
 wasting papers by writing
 ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕਠੇ 
 why do you not write for money
 ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਲੋਕੀਂ  ਵਾਹਲੇ
 people are surprised to know 
          ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 
          I talk to the trees
          ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ  
          You are just like me
          ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਵੀ 
          Why don't you go to work
          ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾ 
          How you meet your needs

Singh Sakhiyaa – Human Thinking

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ – ਸਿੰਘ ਸਖੀਆ

This matter is written by a struggling Punjabi Singer, songwriter, composer, and writer known by the name “Singh Sakhiyaa “

Youtube Channel

https://www.youtube.com/channel/UCq7DVSYRPuf2bNEaTAlPe-Q

These thoughts and opinions are written by writers on Human thinking. I only want to add that thoughts create the world around you. We must reflect on our thoughts and our thoughts must not be only focused on material gains and self-interest. If our thoughts and action can cause pain for others we must double-check what we are creating around us.

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

Page 30

Page 31

Page 32

Page 32

Page 33

Page 34

Page 35

Page 36

Page 37

Page 38

Page 39

Page 40

Page 41

Page 42

Page 43

Page 44

Page 45

Page 46

Page 47

Page 48

Page 49

Page 50

Page 51

Page 52

Page 53

Volunteer

a person who freely offers to take part in an enterprise or undertake a task.

 If a person can contribute his best for the benefit of all and it benefits the society and Country overall, it is a good idea to utilize those skills and values.

We all know civilization started from the cartwheel. We used ancient knowledge and kept growing which made us reach where we are now. In the modern world, we often ignore old people by considering them incapable or under-educated. We even lost effective communication and the result is that even if that person can help us. We can not understand the language of those old people because they have their own termi·nology. Ancient farmers used their words if we tell our modern farmers they might not even understand.

My first education in Canada was a short training in a Security officer course focused on getting a security guard license.

Most students focused on passing the exam but I was fully open to applying the knowledge in daily life.

The first two things I learned in that course

 1. Put your own safety on the top of the priority list. While doing a security job you will face unknown people and the safety of yourself and others must be considered. We were never encouraged to harm even those who break into sites.
 2. The second thing was that as a professional you must perform best in the worst situation.

My second course in Canada was Candian Electrical Code where I learned that every rule book in Canada is to serve some safety purposes.

My instructor taught me that Every rule in Canadian rule books has an intent and we are supposed to know and focus on the intent rather than the wording.

When we understand the intent, we work for the benefit of the country and the safety of our citizens.

For example, if a Codebook has a rule that when you staple a wire on a wooden stud 35mm ( do not remember exactly right now ) clearance from the edges is required. The student who knows the intent that the nails drywaller use is 30mm longer. When they shoot their nails can hit the wire if stapled closer than 30mm to the edges of the wooden stud. The students who do not know the intent behind the code will never know.

I would like to mention here the movie “The man who knew infinity”

The Man Who Knew Infinity: A Life of the Genius Ramanujan is a biography of the Indian mathematician Srinivasa Ramanujan, written in 1991 by Robert Kanigel. The book gives a detailed account of his upbringing in India, his mathematical achievements, and his mathematical collaboration with mathematician G. H. Hardy. 

The whole intent of Ramanujan was that his knowledge and skill must be utilized even if he knew he has not a long life because of medical problems.

That movie motivated me to contribute whatever I can after knowing the universal truth that everybody has to die one day.

Opinion Punjab Priorities

ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ Engineer ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਅ ( ਮੋਸਮੀ ਦਰਿਆ ) ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ,ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਸਦਾ ਜਾ charge ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ bottom ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੁਝ ਮਿਥੇ ਹੋਏ section ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੰਕਰੀਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਸਕੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ Sewerage ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਤ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਦੁਵਾਰਾ ਇੱਕ tube well ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ Bore protected ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚੇ ਦੇ ਬੋਰ ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੁਵਾਰਾ ਹੀ procure ਕਰਕੇ product ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ Control ਅਧੀਨ Market ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ , Welding Auto service, Electrical, Plumbing , Kitchen Cabinet ਜਾ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Simplifying Life

ਸਰਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। Simplifying life is one of the most effective ways to deal with inflation.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ The basic necessities of life are always three ਰੋਟੀ Food ਕੱਪੜਾ Clothing ਮਕਾਨ House

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ , ਬਿਜਲੀ , ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅਗਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। Stability ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ। ਜਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਦੇ (Move) ਹਾਂ , ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤੀ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਵਾਰਾ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। But it is important to keep in mind that we are now living in the age of science, where we cannot imagine life without phones, electricity, cars and a few other such things. In such cases the size of the house should be chosen as required and for the next 30-40 years. Stability is very important. Quick moving house does not allow retaining social circle. Relationships take a long time to form. When we move around again and again, the children’s circle of friendship becomes very small. They would also reduce rebuilding new relationships.

ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੱਗ ਵਿਖਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

It is a good idea to buy a car that suits your needs. Showing off the world makes us indebted. Debt-ridden human thinking is under pressure. Life cannot be enjoyed under pressure.

ਫੋਨ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ , ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। It has become necessary to keep the phone as per the need. The conversation should be done face to face as much as possible. No matter who claims security, your personal information is always misused. It is not in the interest of the holder to keep chasing new models.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਕਸ਼ੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ , ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਹਨ , ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ , ਸਭ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Life should be made as simple as possible. We get all materialis by selling our time. Time is a gift from nature. If nature gave us let us assumes 80 years of life , then how many hours per day to earn, how many hours to spend with family, how much time to keep for oneself, all should be taken into consideration.

Is Gender a division or uniqueness?

The modern social structure is very fragile

ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਤਿਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ।
Honestly, I have observed very closely how this material world operates.
Let us reflect on the divisions of society.

ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ।
1. Religion – Originally came into existence to unite people but it divides now
2. Cast – Originally defined the profession now used to show status
3. Colour – Colour which humans do not even choose
4. Gender – Gender is a uniqueness, not a deviation.

 1. ਧਰਮ – ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
 2. ਜਾਤ ਪਾਤ – ਜਾਤ ਪਾਤ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿੱਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 3. ਰੰਗ – ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ।
 4. ਲਿੰਗ – ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ।

What is a human? or a person?
Human = Body + Soul

ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ?? ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਇਨਸਾਨ = ਸਰੀਰ + ਆਤਮਾ
The body is merely a container and Soul content is the same in both
What is gender then?

ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਓਂ ?
Gender should never be considered a cultural difference
because it is a biological one. 

ਲਿੰਗ ਸੱਭਿਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
If we learn to treat everyone as a human being or a person why gender should be an issue.

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਵਰਤਾਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Gender ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਓਂ ਹੋਵੇ।

Disrespect of workers because of politics

ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ

ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ , ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਜੰਮਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਲਿਆਂ। 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰੰਬੇ (ਖੁਰਪੇ ) ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਵੀ ਗੁੱਡੀ। ਸੌਂਖ ਤੇ ਛੁਰਾ ਵੀ ਖੋਤਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਕੁਤਰ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰੇ ਦੀ ਭਰੀ (ਪੰਡ ) ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿਛੇ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ,ਦੂਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਸੰਭਾਲ ਗੇੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਪੀੜ ,ਚੁੱਬਾ ਝੌਖ ਤੇ ਨਾਲ B Sᴄ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ᴘʜʏsɪᴄs ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ᴘʀᴀᴄᴛɪᴄᴀʟ ʟɪғᴇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 10 -12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਦੇ ਸੀ। Iɴᴠᴇʀᴛᴏʀ ਨੂੰ ਏਨੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਸਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ Kʜᴀʙʀᴀ Iɴᴠᴇʀᴛᴏʀs Mᴀʜɪʟᴘᴜʀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ @@@@@@@@ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੋਨੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਈ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਵਿਵਹਾਰ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ??ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। Kʜᴀʙʀᴀ Eʟᴇᴄᴛʀɪᴄ Lᴛᴅ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ᴏᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ਬੰਦ ਕਰ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ $50,000 ਦਾ ᴡᴏʀᴋ ᴘᴇʀᴍɪᴛ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਡਾਲਰ ਦਿਖਾ ᴡᴏʀᴋᴇʀ ਨੂੰ 10 ਡਾਲਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧ ਮਿੱਧ ਅੱਧਮੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 20ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5-7 ਲੀਡਰ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ MLA ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ MP ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ Mᴀʏᴏʀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ,, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾ ғɪɴᴀɴᴄɪᴀʟʟʏ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇੜੀਏ ਬਣ 100-200 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ғᴀɪʀ ᴄᴏᴍᴘᴇᴛɪᴛɪᴏɴ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਚੁੰਡਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ʙᴜsɪɴᴇss ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ Lɪʙᴇʀᴀʟ Bᴜsɪɴᴇss , Dᴇᴍᴏᴄʀᴀᴛ Bᴜsɪɴᴇss ਤੇ Cᴏɴsᴇʀᴠᴀᴛɪᴠᴇ Bᴜsɪɴᴇss ਚੌਥੀ ਕੋਈ ᴄᴀᴛᴇɢᴏʀʏ ᴇxɪᴛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ᴊᴏʙ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ , ਮੰਨੋ ਜਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੌਥੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। Sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ਦਾ ਹੀ ᴅᴇsɪɢɴ ਵੇਖ ਲਵੋ Fᴇᴅᴇʀᴀʟ Gᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ ਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਕਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ᴀғғᴏʀᴅ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਗੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60-70 ਘੰਟੇ ਉਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ᴄɪᴛɪᴢᴇɴ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। Cʜɪɴᴀ ਤੇ Cᴀɴᴀᴅᴀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਓਂ ਨਾ Cʜɪɴᴀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ Cʜɪɴᴀ ਵਾਲੀ ʟᴀʙᴏʀ ᴇxᴘʟᴏɪᴛᴀᴛɪᴏɴsਨਾਲ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ।

Why are we born on this earth?

When will we able to live our life if all time is consumed for earning just to pay bills?

ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ??

ਕਦੋਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ??

क्यों जनम लीया हम लोगों ने इस धरती पर ??

कब जिएंगे हम लोग अगर इनकी किश्तें उतरने में लगे रहेंगे हर वक्त ??

New age of Learning

We often claim we have very advanced technology. We have so many resources. Why can not we get help from those resources?
For example, we have so many online resources but we can not find a job
on a Jobsite designed for searching for jobs. We can not make a transaction on CRA website and drive to a bank to pay eleven dollars. Spend thirty dollars time and gas to pay eleven dollars.

Please check the Government site and their subcontractors site to apply for India Visa
You will need to compile all information on your notebook from 20 different sub-links. One sub link asking for half of the documents to be attached and other links telling the rest of documents you need to accompany the application. A different link for Photograph specifications.
And a big sum of application fee on the one link and other link for how to post your application with their favorite parcel service for a double triple fee.
Can not things be simple. Learn the web design from Mark Zuckerberg even uneducated people can navigate through his simple website.
Why you claim you can pay online on our website if a transaction is not done after trying four days in a row??

FREEDOM

For me Freedom is to let me exercise my natural instincts and intuition. Let me express myself in my own words.

The day I was forcefully admitted in the Hospital I lost my freedom — Amrik Khabra

Credit Google Search

The power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint.

Absence of subjection to foreign domination or despotic government

The state of not being imprisoned or enslaved.


“Free thought, expression and action without fear or favour is freedom. … “Freedom to me means the ability to run my life by my terms, be able to express myself the way I think is appropriate, and see that my children too have the ability to do the above without any fears.”

Freedom, generally, is having the ability to act or change without constraint. Something is “free” if it can change easily and is not constrained in its present state. … A person has the freedom to do things that will not, in theory or in practice, be prevented by other forces.

Wikipedia

Wendy Hui Kyong Chun explains the differences in terms of their relation to institutions:

Liberty is linked to human subjectivity; freedom is not. The Declaration of Independence, for example, describes men as having liberty and the nation as being free. Free will—the quality of being free from the control of fate or necessity—may first have been attributed to human will, but Newtonian physics attributes freedom—degrees of freedomfree bodies—to objects.[7]

Freedom differs from liberty as control differs from discipline. Liberty, like discipline, is linked to institutions and political parties, whether liberal or libertarian; freedom is not. Although freedom can work for or against institutions, it is not bound to them—it travels through unofficial networks. To have liberty is to be liberated from something; to be free is to be self-determining, autonomous. Freedom can or cannot exist within a state of liberty: one can be liberated yet unfree, or free yet enslaved (Orlando Patterson has argued in Freedom: Freedom in the Making of Western Culture that freedom arose from the yearnings of slaves).[7]

https://www.livescience.com/21212-what-is-freedom.html

Freedom of Assembly: sometimes used interchangeably with the freedom of association, is the individual right to come together and collectively express, promote, pursue and defend common interests. The right to freedom of association is recognized as a human right, a political freedom and a civil liberty. This freedom can be limited by laws that protect public safety.

Freedom of the Press:  prohibits the government from interfering with the printing and distribution of information or opinions. It can be limited by libel and copyright laws, and it doesn’t include the act of news gathering.

Freedom of expression includes freedom of speech, of the press, of association, of assembly and petition. This freedom doesn’t extend to expression that defames, causes panic, creates fighting words, incites people to crime, creates sedition, or is obscene.

Freedom of speech is the right of people to express their opinions publicly without governmental interference. The right doesn’t extend to hate speech, advertising, child pornography, and a few other instances.  

Freedom of religion is the freedom of an individual or community, in public or private, to manifest religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. This right extends to any religious belief, but not in the practice of all religious activities (for example, ones that involve breaking other laws).

http://www.thehindubusinessline.com

“Free thought, expression and action without fear or favour is freedom. Our great nation, with its cultural, philosophical and democratic heritage, enables us to do just this. To the women, I urge: let us empower ourselves with education and economic independence towards a holistic life in the realisation of our dreams.”

Mallika Srinivasan, Chairman & Managing Director, TAFE

“To me, freedom is synonymous with opportunity. The opportunity to say what’s on our mind, to make mistakes, to dream, the opportunity to translate our dreams to reality. Freedom isn’t something we wait for somebody to give us; we earn it and then defend it passionately.”

Ambareesh Murty, Co-Founder & CEO, Pepperfry

“Freedom to me means the ability to run my life by my terms, be able to express myself the way I think is appropriate, and see that my children too have the ability to do the above without any fears.”

Meena Ganesh, CEO & MD, Portea Medical

“Freedom to me means living in an India free from corruption and black money; a society where I am free to speak my mind without fear of oppression and harassment and a country where all fellow citizens get access to food, clean water, education and

healthcare.”

K Vaitheeswaran, e-commerce pioneer, author, Co-Founder, AGAIN Drinks

“Independence for me is about being self-reliant and having the resources to lead a life of dignity. Bandhan Bank has empowered women in India by making them financially independent, thereby contributing to nation-building.”

Chandra Shekhar Ghosh, MD & CEO, Bandhan Bank Ltd

“Independence is both a freedom and responsibility. It is freedom to choose what we want to do and concurrently responsibility to act in the larger interest of society and the nation. It is being self-reliant. It is being Atmanirbhar.”

Dilip Oommen, CEO, ArcelorMittal Nippon Steel

“Freedom means self-determination. It is what enables humanity to achieve its unlimited potential, without being beset by forced diktats or imagined constraints. Freedom is not just what makes dreams come true, it makes dreaming possible. And it obliges every free person to free another.”

Abhyuday Jindal, MD, Jindal Stainless

“As an entrepreneur, freedom to me means the liberty to follow my passion, to innovate, disrupt and create a business which creates value for all stakeholders. Today, being ‘Atmanirbhar’ is the ultimate definition of freedom. I have always tried to create a self-reliant business which contributes to an ‘Atmanirbhar Bharat’.”

Tulsi Tanti, Chairman & Managing Director, Suzlon Group

“Freedom is the strength to follow our own path. Economic, financial and technological strength to give our people a good life. Moral strength and a national character that can be admired by the world. We have done a lot, and we have a lot to do.”

Vipul Tuli, Managing Director, Sembcorp Energy India Ltd

https://warriorsway.com/three-types-of-freedom/

How much freedom do we have to direct our lives? Our understanding of freedom can give us insight into what motivates us so we can direct and move our lives toward what we desire. There are three types of freedom. The first kind of freedom is “freedom from,” a freedom from the constraints of society. Second, is “freedom to,” a freedom to do what we want to do. Thirdly, there is “freedom to be,” a freedom, not just to do what we want, but a freedom to be who we were meant to be.

Jean-Jacques Rousseau, the eighteenth century French philosopher, observed that “Man is born free, and everywhere he is in chains.” These chains are oppressive societal rules that restrict what we can physically do. But they are also mental chains, chains that restrict what we believe we can do. These are the chains of social conditioning, the values society projects onto us. We feel we have no power to move ourselves in the direction we want to go in our lives. Rather, we feel we’re moved by society, moved by whatever society deems valuable.

We may want to climb, but if society tells us “it’s crazy and dangerous,” we don’t. We’re moved away from climbing by reacting to a conditioned societal value. If we remain unconscious we’ll only gain freedom if society removes the rules, or if someone removes our social conditioning. That never happens. The removal comes from an internal shift within us. We achieve “freedom from” when we wake up and realize we are more valuable than society’s values or our conditioning.

The second freedom, “freedom to,” emerges after we’ve achieved “freedom from” society’s values and begin creating our own. If we value climbing, then we go climbing regardless of society’s crazy and dangerous labels. We’re moved, not by society, but by our values. This is a big step forward, but it tends to manifest itself through our ego. We are moved toward what we experience as easy, comfortable and pleasurable, and moved away from what we experience as hard, stressful and painful. In other words, we’re motivated toward pleasure and away from pain. This manifests itself unconsciously as striving for end results, which are realized after the stressful climbing experience.

The third freedom, “freedom to be,” emerges when we develop more consciousness. We need to move beyond an egoistic approach to life, and how we’re motivated. We need to be the mover of our own life, moved by the universe. Being moved by the universe is surrendering to our own unique purpose for being here. If we can tap into that, then we live an authentic life, moved by a force greater than ourselves.

A big part of accomplishing this level of freedom has to do with accepting and allowing. We accept our current state and allow whatever is happening, whether pain or pleasure, stress or comfort, hard or easy. Accepting and allowing don’t focus on end results; rather they are processes. Therefore, a shift to this third freedom requires a shift from end results to processes.

Krishnamurti, the philosopher from India, once expressed his ultimate insight as: I don’t mind what happens. If a pleasurable, comfortable, easy experience comes into our lives, we accept and allow it. If a painful, stressful, hard experience comes into our lives, we accept and allow it. There is no resistance to what is. Resistance distracts our attention from the situation, with an emphasis of seeking comfort. This process of accepting and allowing provides many situations for developing awareness and self knowledge. We relax into the stress so we can be attentive and learn from it. We begin to find the truth of our being, who we are, and our purpose. This truth can then set us free.

“Freedom to be” is a freedom where the chains of society are cast off, the veil of the ego is removed, and our authentic being can reveal itself. Once we reach this kind of freedom, our motivation becomes truly intrinsic. Energy can then flow unimpeded from the universe, through us and into our experience. Intrinsic motivation is powerful because it engages us in pleasure and pain equally. We do stressful climbing because there’s no where else we’d rather be. If we love climbing, then we know that to live the life we want, to have the freedom to be who we authentically are, we must climb. Reaching this level of freedom is no small feat, especially living in a society with plenty of rules and conditioned values. When we reach this level of freedom we live in society, but we’re not moved unconsciously by it. We’re part of the world, but not of it.

https://www.sigtheatre.org/signature-in-the-schools-the-spoken-word-educational-resources/defining-freedom/

Defining Freedom

“Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.”

― George Orwell, 1984

We read about freedom, dream about freedom, celebrate the idea of freedom, advocate and hope for freedom, but what do we mean by “freedom”?

“Freedom” means many things to many people. Freedom can mean having the opportunity to vote for particular ideas or for people who best represent our views. Freedom can refer to the concept of freedom of speech: the ability to freely voice personal opinions or perspectives. Others may understand freedom in a financial context, where people seek to free themselves of financial debt, outstanding credit and burdensome loans.

But what does true freedom look like? Does it look like a voter’s ballot or someone walking out of prison? Is it seen in being able to buy anything a person wants or in owing anything to anyone?

Freedom is defined by Merriam Webster as the quality or state of being free, such as:

 • the absence of necessity, coercion, or constraint in choice or action.
 • liberation from slavery or from the power of another.
 • boldness of conception or execution.
 • a political right.

Freedom is more complicated than being able to do whatever we want. Taken too far, that approach would lead to dangerous anarchy—every person for themselves! Certainly freedom can mean the right to do, think, believe, speak, worship, gather, or act as one pleases, but only until your choices start to infringe on another person’s freedoms.

Consider each of our freedoms as fitting into one of two categories: “freedoms of” and “freedoms from.” This point was made by President Franklin Delano Roosevelt in his State of the Union Address delivered on January 6, 1941:

“We look forward to a world founded upon four essential human freedoms.

The first is freedom of speech and expression — everywhere in the world.

The second is freedom of every person to worship God in his own way — everywhere in the world.

The third is freedom from want — which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants—everywhere in the world.

The fourth is freedom from fear — which, translated into world terms, means a world-wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor—anywhere in the world.

That is no vision of a distant millennium. It is a definite basis for a kind of world attainable in our own time and generation.”

President Franklin Delano Roosevelt Delivers the State of the Union in 1941

In the same speech, Roosevelt said:

“There is nothing mysterious about the foundations of a healthy and strong democracy. The basic things expected by our people of their political and economic systems are simple. They are:

 • Equality of opportunity for youth and for others.
 • Jobs for those who can work.
 • Security for those who need it.
 • The ending of special privilege for the few.
 • The preservation of civil liberties for all.
 • The enjoyment of the fruits of scientific progress in a wider and constantly rising standard of living.

These are the simple, basic things that must never be lost sight of in the turmoil and unbelievable complexity of our modern world. The strength of our economic and political systems is dependent upon the degree to which they fulfill these expectations.”

In other words, if the nation loses its liberties, freedoms and opportunities, the nation shall be no more.

Securing “freedom from fear” and “freedom from want” almost always includes collective, organized action. That kind of activity is often carried out most effectively and efficiently (although, admittedly, not perfectly) by a governing body of some sort. If we want to live in a society where freedoms are protected and where the opportunity to exercise freedom is assured, we have to rely on some form of governance.

Section Objective:
Students will define what “freedom” means to them and express an appreciation for and understanding of some of the freedoms and rights allotted to United States citizens.

Discussion Questions:

 • What does “freedom” mean to you?
 • What freedoms are most important to you? If you had to choose a most important and least important freedom, what would they be and why?
 • Do you feel that certain freedoms you are supposed to enjoy are restricted in some way? How?

Five Virtues ਪੰਜ ਗੁਣ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

1. ਸਤ (Truth)

2. ਸੰਤੋਖ (Contentment)

3. ਦਇਆ (Compassion)

4. ਨਿਮਰਤਾ (Humility)

5. ਪਿਆਰ (Love)

ਪੰਜ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

1. ਕਾਮ

2. ਕ੍ਰੋਧ

3. ਲੋਭ

4. ਮੋਹ

5. ਹੰਕਾਰ

ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਲ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ@@@@@@ਜਦੋ light ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ

There are five virtues according to Guru Granth one should develop to experience God like qualities.

 1. Truthful Living
 2. Contentment
 3. Compassion
 4. Humility (Humbleness)
 5. Love

There are five Impurities or immortality

 1. Uncontrolled sex
 2. Anger
 3. Greed
 4. Selfishness
 5. Arrogance

Generally we are being told do not do these five immoral things. In reality it focuses on these five instead of five virtues.

To work it properly it should be said like this focus on five virtues. The reason to say this is when we switch the light on we do not have to push the darkness outside. Light on and darkness gone that simple.

So let us focus on five virtues instead of worrying about impurities.

Hypnosis

Hypnosis is a human condition involving focused attention reduced peripheral awareness, and an enhanced capacity to respond to suggestion.

ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਆਵਾਜ਼ “ਕਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾ ” ਜਾ “ਕਾਕਾ ਖੇਤੀ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ” ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖੀ Hypnosis ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ “enhanced capacity to respond to suggestion.” i.e. focused attention

During hypnosis, a person is said to have heightened focus and concentration and an increased response to suggestions. Hypnosis usually begins with a hypnotic induction involving a series of preliminary instructions and suggestions.

The hypnotized individual appears to heed only the communications of the hypnotist and typically responds in an uncritical, automatic fashion while ignoring all aspects of the environment other than those pointed out by the hypnotist. In a hypnotic state an individual tends to see, feel, smell, and otherwise perceive in accordance with the hypnotist’s suggestions, even though these suggestions may be in apparent contradiction to the actual stimuli present in the environment. The effects of hypnosis are not limited to sensory change; even the subject’s memory and awareness of self may be altered by suggestion, and the effects of the suggestions may be extended (post-hypnotically) into the subject’s subsequent waking activity

How does hypnosis work?

During hypnosis, a trained hypnotist or hypnotherapist induces a state of intense concentration or focused attention. This is a guided process with verbal cues and repetition.

The trance-like state you enter may appear similar to sleep in many ways, but you’re fully aware of what’s going on.

While you’re in this trance-like state, your therapist will make guided suggestions designed to help you achieve your therapeutic goals.

Because you’re in a heightened state of focus, you may be more open to proposals or advice that, in your normal mental state, you might ignore or brush off.

When the session is complete, your therapist will wake you from the trance-like state, or you will exit it on your own.

 • Hypnotherapy may place the seeds of different thoughts in your mind during the trance-like state, and soon, those changes take root and prosper.
 • Hypnotherapy may also clear the way for deeper processing and acceptance. In your regular mental state, if it’s “cluttered,” your mind may be unable to absorb suggestions and guidance,

—– Source healthline.com

%d bloggers like this: