Short Story Chakki da Hatha

ਲਘੂ ਕਹਾਣੀ – ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੱਥਾ

Focus on the Abstract Friends and neglect other factors

I read this in a paper and presented as it is without any modification.

𝔾𝕣𝕖𝕖𝕕 𝕚𝕤 𝕒 𝕦𝕟𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕒𝕝 𝕕𝕖𝕤𝕚𝕣𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕒𝕞𝕖 𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥𝕤

ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਸ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਧਨ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਉਥੇ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਨ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਧਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੜੇ ਧਨ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰਬ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਘੜੇ ਧਨ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਧਨ ਦਾ , ਦੱਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਘੜੇ ਧਨ ਦੇ , ਪੂਰਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਘੜੇ ਧਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਓਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਰੂਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਸੱਜਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਧਨ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕੀ ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਚੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਨੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵੋ ਹੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੱਜਣ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਪਕੜਿਆ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਹ ਕੀ ਲੀਲਾ ? ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਲਾਲਚ ਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਇਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਪਕੜੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ – ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ।

Focus on the Abstract Friends and neglect other factors

I read this in a paper and presented as it is without any modification.

𝔾𝕣𝕖𝕖𝕕 𝕚𝕤 𝕒 𝕦𝕟𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕒𝕝 𝕕𝕖𝕤𝕚𝕣𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕒𝕞𝕖 𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥𝕤

Short story – The hand of the mill

According to the story, a man went to his Guru and started crying because of his financial situation. His Guru asked how much money was needed to solve your problem. He said please just meet the need. His Guru said it is better to get up early tomorrow morning and go two kilometers to the North and dig a hole. You will definitely get money from there but if it seems less then going South and walking one kilometer will get money in a hut there. If even after acquiring it, the money seems to be less, then going one kilometer to the East, there is a cave, there will also be money. But not go to the West.

The next day, the gentleman left early in the morning in search of money. First of all, according to the order going North, the hole was dug and then a pot of seals was found. Happily, he had more money than he needed. But he remembered that Guru’s also told him there is more money and went South to get more money and found four pots of money in the hut. I was happier and started thinking that now I would go East. Went East and found seven pots of money in the cave. Now he began to analyze, first, he went to the North, then to one jar of money, then to the South, then four jars of money, then to the East, then seven jars of money. Why did Guru Ji refuse from the West or there must be much more money than that. What did he see in the west, a man is driving a mill and gold seals are coming out of the mill. There are piles of money all around. He asks the first man what is this? The old man started saying that I have collected a lot of money. As soon as this newly arrived gentleman grabbed the hand of the mill, his hand stuck him and came under control. Panicked, he asked the first man, “What is this?” The first man said that greed brought him here 12 years ago and is moving this mill. When you came, I got freedom.

The newcomer asks when I will get freedom.

When a person more greedy than you holds the hand of a mill, then you will get freedom – said the first man.

May be an image of indoor

Like

Comment

Share

Insightful Story 1

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਰ ਚ ਪੜੀ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Contact ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੂਬ ਹੂ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ content ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ।

ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਭਗੋੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਸਤਕ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

What is a Society?

ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ

ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜੋ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਪਾਰਕ ,ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ

ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਓਂ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ

ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ coworker ਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ coworker ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਸਕਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ।

ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ?? ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ contract ?

ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ Contract ?? ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ Contract ??

ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ job ਛੱਡਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ Contact loss ਹੋ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਵਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿਓਗੇ ???

ਨਹੀਂ ਨਾ – ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ??? ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ।

ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਓਹਨਾ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ?? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। Hello How are you ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕਲਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਨਹਾਹ। ਮੁਰਗੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ DJ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਫ਼ਿਲ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ 4 ਮਿਹਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਤਾਂ 60 ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ।

ਕਮਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਏਨਾ ਛੋਟਾ।

ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਭਾਈ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ Election Compaighn ਜਾ ਅਗਲੀ election ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ donation camp ਜਾ Volunteer ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਜਦ intent ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਉਸਨੂੰ donation ਜਾ volunteer ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਏਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ।

ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਚੁਣ ਲੈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ??

ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ , ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ exist ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ,ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ।

You will impulsively say, what is that question?
My long-term observation is more reliable than data collected by a computer
A closer look at most of today’s relationships will prove to be commercial, professional, and political.
For example, study phone calls or appointments throughout the day today
Find out the reason why someone called you or you called someone.
Why did you meet each other, if there was a meeting?
Make a list of how many coworkers you have left behind
Did your relationship has grown from coworker to friend.
Why expect someone to call or meet you every time? You can too. Who stops ?? Any professional contract?
Any Commercial Contract ?? Any political contract ??
If a person builds a relationship with another person for 8-10 months by sharing ideas for some time. But the relationship ends after the job is lost or after the contact is lost.
Will you devote your time and energy to building new relationships???
No – then what is society today ??? If social relations are very rare.
When we moved to my current neighborhood. I asked my family members if we should talk to our neighbors. They say we are newcomers, what will be their nature or behavior?? And they were not wrong when the opportunity arrived to replace a common fence. Now it is limited to Hello How are you.

The good thing is one of the neighbors recently started talking after a long period of observation and knowing that we are a simple family.
Then what is this society ?? where everyone is lonely? If there is a provision of chicken liquor, if DJ is running, then Mehfil, after that ask, tell something about your friends, then they will say, 4 months have passed, nothing heard from them. If you ask, there were 60 people in the party but no one contacted after that. They had just arrived on the day of the party.
Amazingly, the word friendship means so little.
Then they will say you don’t go out of the house.
Going out for what? on an election camp or volunteer just to form the basis of election competition for the next election.
When it comes to political gain, why call it a donation or a volunteer? If there is so much good in the world, wouldn’t be it amazing and pleasing.

It is shown good like a movie screen with no actual intent in it. Then why do they fight so often if all is good there?? One or two gentlemen also told me that it would be easier for you if you choose a side (Party). The side I gave the example of the Punjab Congress, it was also chosen by Captain Sahib and Sidhu Sahib did it become easier ?? Al that sounds so unreal and false to me. Never felt support or intent even in Government programs.

May be an image of text that says 'Why Love with a Person is considered Love with a Party?? Love is emotion between humans Whereas Party is an Institution body just like a registered Corporation. Please share your opinion, Why I feel like that?? I am in process of rebuilding social circle and clearly My Social Circle in India was also wide open. am the person who can not stay within narrow boundaries Amrik Khabrao'

Like

Comment

Share

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ

ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਕਹਾਰਟ ਟੌਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
” A New Earth ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ” ਦੇ ਪੰਨਾ 14-15-16 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਓਨੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ “ਧਾਰਮਿਕ” ਲੋਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਨਵੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਓਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ , ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪਾਲ II ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਰੂਪ, ਸਿਧਾਂਤ, ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਅਸਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੋਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ “ਅਧਿਆਤਮਿਕ” ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜੋ ਲੋਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਕੜ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ; ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ” ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ।” ਕੁਝ ਚਰਚ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹਉਮੈਵਾਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਬਣਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚੇ, ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਟੋਰ ਹਨ।

THE URGENCY OF TRANSFORMATION ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਛਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਚ ਰੇਂਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਖਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਤਾ ਲਗਭਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਰ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਿੱਲਾਂ(gills) ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ।

SPIRITUALITY AND RELIGION

Source – “Eckhart Tolle” “A New Earth Page 14-15-16”

What is the role of the established religions in the arising of the new consciousness? Many people are already aware of the difference between spirituality and religion. They realize that having a belief system a set of thoughts that you regard as the absolute truth – does not make you spiritual no matter what the nature of those beliefs is. In fact, the more you make your
thoughts (beliefs) into your identity, the more cut off you are from the spiritual dimension within yourself. Many “religious” people are stuck at that level. They equate truth with thought, and as they are completely identified with thought (their mind), they claim to be in sole possession of the truth in an unconscious attempt to protect their identity. They don’t
realize the limitations of thought. Unless you believe (think) exactly as they do, you are wrong in their eyes, and in the not too distant past, they would have felt justified in killing you for that. And some still do, even now.
The new spirituality, the transformation of consciousness, is arising to a large extent outside of the structures of the existing institutionalized religions. There were always pockets of spirituality even in mind-dominated religions, although the institutionalized hierarchies felt threatened by them
and often tried to suppress them. A largescale opening of spirituality outside of the religious structures is an entirely new development. In the past, this would have been inconceivable, especially in the West, the most mind-dominated of all cultures, where the Christian church had a virtual
franchise on spirituality. You couldn’t just stand up and give a spiritual talk or publish a spiritual book unless you were sanctioned by the church, and if you were not, they would quickly silence you. But now, even within certain
churches and religions, there are signs of change. It is heartwarming, and one is grateful for even the slightest signs of openness, such as Pope John Paul II visiting a mosque as well as a synagogue. Partly as a result of the spiritual teachings that have arisen outside the established religions, but also due to an influx of the ancient Eastern wisdom teachings, a growing number of followers of traditional religions are able to
let go of identification with form, dogma, and rigid belief systems and discover the original depth that is hidden within their own spiritual tradition at the same time as they discover the depth within themselves. They realize that how “spiritual” you are has nothing to do with what you believe but
everything to do with your state of consciousness. This, in turn, determines how you act in the world and interact with others.
Those unable to look beyond form become even more deeply entrenched in their beliefs, that is to say, in their mind. We are witnessing not only an unprecedented influx of consciousness at this time but also an entrenchment and intensification of the ego. Some religious institutions will be open to the new consciousness; others will harden their doctrinal positions and become part of all those other manmade structures through which the collective ego will defend itself and “fight back.” Some churches, sects, cults, or religious movements are basically collective egoic entities, as rigidly identified with their mental positions as the followers of any political ideology that is closed to any alternative interpretation of reality. But the ego is destined to dissolve, and all its ossified structures, whether they be religious or other institutions, corporations, or governments, will disintegrate from within, no matter how deeply entrenched they appear to be. The most rigid structures, the most impervious to change, will collapse first. This has already happened in the case of Soviet Communism. How deeply entrenched, how solid and monolithic it appeared, and yet within a few years, it disintegrated from within. No one foresaw this. All were taken by surprise. There are many more such surprises in store for us.

THE URGENCY OF TRANSFORMATION

When faced with a radical crisis, when the old way of being in the world, of interacting with each other and with the realm of nature doesn’t work anymore, when survival is threatened by seemingly insurmountable problems, an individual lifeform
– or a species – will either die or become extinct or rise above the limitations of its condition through an evolutionary leap.
It is believed that the lifeforms on this planet first evolved in the sea. When there were no animals yet to be found on land, the sea was already teeming with life. Then at some point, one of the sea creatures must have started to venture onto dry land. It would perhaps crawl a few inches at first, then exhausted by the enormous gravitational pull of the planet, it would
return to the water, where gravity is almost nonexistent and where it could live with much greater ease. And then it tried again and again and again, and much later would adapt to life on land, grow feet instead of fins, develop lungs instead of gills. It seems unlikely that a species would venture into such an alien environment and undergo an evolutionary transformation
unless it was compelled to do so by some crisis situation. There may have been a large sea area that got cut off from the main ocean where the water gradually receded over thousands of years, forcing fish to leave their habitat and evolve.

Simple Thoughts

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ

 ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ 
Out of seven colors of nature
 ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਚੋਰੀ
three got stolen 
 ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ
 Please God protect me 
 ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਡੋਰੀ 
 You are the only support
        ਚਾਰ  ਬਚੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
        The remaining four colors in my hand
        ਵਰਤਣ ਦਾ ਚੱਜ ਦੇ ਦੇ 
        Please give me insight to utilize them
        ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ 
         How should I express pleasure and sorrows
         ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀਹਦੇ ਕੀਹਦੇ 
         and whose pleasure and sorrows I can write  
 ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ,ਪੈੱਨ ਘਸਾ ਕੇ 
 writing after leaving career job
 ਕਾਗਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਾਲੇ 
 wasting papers by writing
 ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕਠੇ 
 why do you not write for money
 ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਲੋਕੀਂ  ਵਾਹਲੇ
 people are surprised to know 
          ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 
          I talk to the trees
          ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ  
          You are just like me
          ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਵੀ 
          Why don't you go to work
          ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾ 
          How you meet your needs

Volunteer

a person who freely offers to take part in an enterprise or undertake a task.

 If a person can contribute his best for the benefit of all and it benefits the society and Country overall, it is a good idea to utilize those skills and values.

We all know civilization started from the cartwheel. We used ancient knowledge and kept growing which made us reach where we are now. In the modern world, we often ignore old people by considering them incapable or under-educated. We even lost effective communication and the result is that even if that person can help us. We can not understand the language of those old people because they have their own termi·nology. Ancient farmers used their words if we tell our modern farmers they might not even understand.

My first education in Canada was a short training in a Security officer course focused on getting a security guard license.

Most students focused on passing the exam but I was fully open to applying the knowledge in daily life.

The first two things I learned in that course

 1. Put your own safety on the top of the priority list. While doing a security job you will face unknown people and the safety of yourself and others must be considered. We were never encouraged to harm even those who break into sites.
 2. The second thing was that as a professional you must perform best in the worst situation.

My second course in Canada was Candian Electrical Code where I learned that every rule book in Canada is to serve some safety purposes.

My instructor taught me that Every rule in Canadian rule books has an intent and we are supposed to know and focus on the intent rather than the wording.

When we understand the intent, we work for the benefit of the country and the safety of our citizens.

For example, if a Codebook has a rule that when you staple a wire on a wooden stud 35mm ( do not remember exactly right now ) clearance from the edges is required. The student who knows the intent that the nails drywaller use is 30mm longer. When they shoot their nails can hit the wire if stapled closer than 30mm to the edges of the wooden stud. The students who do not know the intent behind the code will never know.

I would like to mention here the movie “The man who knew infinity”

The Man Who Knew Infinity: A Life of the Genius Ramanujan is a biography of the Indian mathematician Srinivasa Ramanujan, written in 1991 by Robert Kanigel. The book gives a detailed account of his upbringing in India, his mathematical achievements, and his mathematical collaboration with mathematician G. H. Hardy. 

The whole intent of Ramanujan was that his knowledge and skill must be utilized even if he knew he has not a long life because of medical problems.

That movie motivated me to contribute whatever I can after knowing the universal truth that everybody has to die one day.

Simplifying Life

ਸਰਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। Simplifying life is one of the most effective ways to deal with inflation.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ The basic necessities of life are always three ਰੋਟੀ Food ਕੱਪੜਾ Clothing ਮਕਾਨ House

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ , ਬਿਜਲੀ , ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅਗਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। Stability ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ। ਜਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਦੇ (Move) ਹਾਂ , ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤੀ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਵਾਰਾ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। But it is important to keep in mind that we are now living in the age of science, where we cannot imagine life without phones, electricity, cars and a few other such things. In such cases the size of the house should be chosen as required and for the next 30-40 years. Stability is very important. Quick moving house does not allow retaining social circle. Relationships take a long time to form. When we move around again and again, the children’s circle of friendship becomes very small. They would also reduce rebuilding new relationships.

ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੱਗ ਵਿਖਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

It is a good idea to buy a car that suits your needs. Showing off the world makes us indebted. Debt-ridden human thinking is under pressure. Life cannot be enjoyed under pressure.

ਫੋਨ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ , ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। It has become necessary to keep the phone as per the need. The conversation should be done face to face as much as possible. No matter who claims security, your personal information is always misused. It is not in the interest of the holder to keep chasing new models.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਕਸ਼ੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ , ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਹਨ , ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ , ਸਭ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Life should be made as simple as possible. We get all materialis by selling our time. Time is a gift from nature. If nature gave us let us assumes 80 years of life , then how many hours per day to earn, how many hours to spend with family, how much time to keep for oneself, all should be taken into consideration.

%d bloggers like this: